Sen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker


SEN, praktijk voor stemtherapie, happyness coaching en energetische balancing met maatschappelijke zetel te Paul Bellefroidlaan 29/9, 3500 Hasselt en ingeschreven bij de KBO onder de naam ‘Liesbeth Verbeek’ met nummer 0550432042 (hierna ‘SEN’) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. SEN wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. SEN wil haar klantengegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. SEN vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens SEN verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

SEN nodigt haar klanten uit de tijd te nemen om deze Privacy Policy goed door te nemen, samen met de Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op haar producten en diensten.


Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de SEN website.

De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

SEN streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer SEN uw persoonsgegevens verwerkt. Voor meer informatie hieromtrent verwijst SEN u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].


Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘de betrokkene’), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

De persoonsgegevens die SEN verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf ter beschikking stelt en die SEN verkrijgt door uw gebruik van onze website en/of onze producten en/of diensten.

SEN treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van SEN diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door SEN voor zover nodig in het kader van de diensten van SEN.


Doeleinden

SEN verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen; en
 • Wanneer SEN daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt SEN persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Om de aanvraag voor onze diensten in behandeling te nemen.
  Als u ons contacteert of onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor SEN nieuwsbrief, dan heeft SEN uw naam, telefoonnummer en e-mailadres nodig.
 • Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.
  SEN gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van diensten en voor administratieve doeleinden.
 • Om te informeren over (nieuwe) diensten van SEN.
  SEN kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe diensten of speciale acties aan te bieden waarvan SEN meent dat die interessant kunnen zijn voor u. U kan zich voor dit soort berichten afmelden, zie verder.
 • Om prestaties op te volgen.
  SEN kan persoonsgegevens en consumentenprofielen gebruiken om haar diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek), gegevens die we bekomen tijdens antwoorden op vragen van klanten, het opsporen van fraude en kwaliteitsborging.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
  In heel wat gevallen is SEN wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kan SEN worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheden mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
  SEN kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die SEN uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige dienstenportfolio en SEN’s processen te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

Beveiliging

SEN streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in de fysieke kantoren als op het netwerk van SEN. SEN draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

SEN gebruikt allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen, zoals: beveiliging met een paswoord, harddisk encryptiesoftware, firewalls, antivirus, intrusie- en anomaliedetectie en toegangscontroles voor werknemers.

Indien er zich een gegevenslek zou voordoen met ongunstige gevolgen voor persoonsgegevens, dan wordt de klant persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

SEN's website vermeldt soms links naar sites van derden waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.


Verstrekken van gegevens aan derden

SEN verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

 • Er een wettelijke verplichting is.
  SEN verwijst hiervoor naar punt 4 van deze Privacy Policy.
 • Er een gerechtvaardigd belang is voor SEN of de betrokken derde.
  Dit gebeurt enkel mits het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet zwaarder doorwegen.
 • SEN toelating heeft ontvangen van de betrokkene.
  Indien SEN op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomt SEN uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene. De betrokkene heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet (zie verder). Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt SEN alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van SEN voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

U kan deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. SEN zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één (1) maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy.

Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) ().


Recht op bezwaar

U heeft te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van SEN. Indien door u bezwaar gemaakt wordt, staakt SEN de verwerking van die persoonsgegevens tenzij SEN dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.


Recht op inzage en transparantie

U hebt het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopie van deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:

 • of wij persoonsgegevens van u verwerken;
 • voor welke doeleinden wij die verwerken;
 • welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken;
 • met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
 • welke rechten u heeft.

Recht op rectificatie en verwijderen van data

U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan u mailen naar Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden via .

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, verwijderen van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
 • er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door SEN;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op SEN rust.

SEN gedeeltelijke verwijdering zal SEN eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.

Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door SEN. SEN kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is SEN bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).


Recht op beperking van de verwerking

Ook heeft u als betrokkene het recht om van SEN de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen, indien en in zover één van de volgende elementen van toepassing is:

 • u betwist de juistheid van de persoonsgegevens, in welk geval de verwerking beperkt wordt gedurende een periode die SEN in staat stelt de juistheid ervan te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 • SEN heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van SEN zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • In geval van beperking van de verwerking, mogen de gegevens wel nog opgeslagen worden door SEN.

Cookies en website(s)

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met SEN deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert SEN ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.


Websites

Intellectuele eigendomsrechten De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Li-en of rechthoudende derden. Beperking van aansprakelijkheid De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.


Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies of vergelijkbare technologieën waarbij informatie op het device wordt opgeslagen en/of uitgelezen (voor het leesgemak worden alle dergelijke technieken hier 'cookie' genoemd). Voor meer informatie over welke cookies wij gebruiken, waarom en hoe, en wat uw keuzes daarbij zijn, verwijzen wij naar ons cookiesbeleid op onze website.


Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan te allen tijde gericht worden aan:

Liesbeth Verbeek
Paul Bellefroidlaan 29/9
3500 Hasselt
Mail:
GSM: +32 477 69 41 49


Wijzigingen

SEN behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Over Liesbeth

Liesbeth Verbeek is gepassioneerd door stem en klanken. In haar hulp verlenen aan mensen, past zij creatieve therapievormen toe, verschillende coachingsystemen, stembevrijding, lichaamswerk, energiewerk en meditatie.


Sen

Paul Bellefroidlaan 29/9
     3500 Hasselt
Schrijnbroekweg 24
3520 Zonhoven
+32 477 69 41 49
Contacteer me
Facebook